PSYCHOLOGIE
psychické poruchy - studium psychologie - obsahy knížek - psychologické testy - online psychologické programy

   

 
 
   

Seznam literatury

Seznam literatury použité při psaní některých stránek na tomto webu
U některých textů mohou být uvedeny i jiné zdroje a některé texty vycházejí z názorů a zkušeností jejich autorů


Adler, A.: Psychologie dětí. Práh, Praha 1994
Adler, A.
: Umění rozumět. Práh, Praha 1993
Armstrong, M.: Personální management. Grada, Praha 1999
Atkinsonová, R. L. a kol.
: Psychologie. Victoria Publishing, Praha 1995
Balcar, K.
: Úvod do studia psychologie osobnosti. SPN, Praha 1983
Balint, M.: Lékař, jeho pacient a nemoc. Grada Publishing, Praha 1999
Baštecká, B. a kol.: Klinická psychologie v praxi. Portál, Praha 2003
Baštecká, B.; Goldman, P.: Základy klinické psychologie. Portál, Praha 2001
Beck, G.: Zakázená rétorika. 30 manipulativních technik. Grada, Praha 2007, dotisk 2008
Berne, E.
: Jak si lidé hrají. Dialog, Liberec 1992
Bierach, A. J.
: Za maskou je člověk. Alternativa, Praha 1997
Blecha, I.
: Filosofická čítanka. Nakladatelství Olomouc, Olomouc 2000
Blecha, I.
: Filosofie. Nakladatelství Olomouc, Olomouc 1998
Bocheński, J. M.
: Slovník filozofických pověr. Academia, Praha 2000
Buriánek, j.
: Sociologie. Fortuna, Praha 1998
Cibis, N. a kol.
: Člověk. Scientia, Praha 1996
Cleese, J.
, Skynner, R.: Život a jak v něm zůstat naživu. Portál, Praha 2000
Cohen, R.
: Nejčastější psychické poruchy v klinické praxi. Portál, Praha 2002
Corneau, G.
: Anatomie lásky. Portál, Praha 2000
Cumminsová, D. D.
: Záhady experimentální psychologie. Portál, Praha 1998
Čáp, J. a kol.
: Psychologie. H&H, Praha 1998
Čáp, J.
: Rozvíjení osobnosti a způsob výchovy. ISV, Praha 1996
Čáp, J.: Psychologie výchovy a vyučování. Karolinum, Praha 1993
Čermák, I.: Lidská agrese a její souvislosti. Fakta, Žďár nad Sázavou 1999
Černoušek, M.
: Sigmund Freud - dobyvatel nevědomí. Paseka, Praha 1998
Čížková, J. a kol.
: Poznávání duševního života člověka. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 1997
Čížková, J. a kol.
: Přehled vývojové psychologie. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2000
Danzer, G.
: Psychosomatika. Portál, Praha 2001
Drapela, V. J.
: Přehled teorií osobnosti. Portál, Praha 1998
Ellis, A.
: Člověče, neboj se. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2001
Faldyna, Z:
Hraniční porucha osobnosti. Psychiatrické centrum, Praha 2000
Foucault, M.
: Psychologie a duševní nemoc. Dauphin, Praha 1997
Frankl, V. E.: Teorie a terapie neuróz. Grada, Praha 1999
Fraňková, S., Bičík, V.
: Srovnávací psychologie a základy etologie. Karolinum, Praha 1998
Fraňková, S.
: Výživa a psychické zdraví. ISV nakladatelství, Praha 1996
Fromm E.
: Mít nebo být. Aurora, Praha 2001
Fromm E.
: Strach ze svobody. Naše vojsko, Praha 1993
Giddens, A.
: Sociologie. Argo, Praha 1999
Gillernová, I., Malotíková, M.
: Psychologie pro střední školy. SPN, Praha 1996
Gillernová, I. a kol.
: Slovník základních pojmů z psychologie. Fortuna, Praha 2000
Goleman, D.
: Emoční inteligence. Columbus, Praha 1997
Hall, C. S.; Lindzey, G. a kol.
: Psychológia osobnosti. SPN, Bratislava 1999
Harris, T. A.
: Já jsem OK, ty jsi OK. Pragma, Praha 1997
Hartl, P., Hartlová H.
: Psychologický slovník. Portál, Praha 2000
Heidbrink, H.
: Psychologie morálního vývoje. Portál, Praha 1997
Horneyová, K.
: Neuróza a lidský růst. Triton, Praha 2000
Hošek, V.
: Psychologie odolnosti. Karolinum, Praha 2001
Hunt, M.
: Dějiny psychologie. Portál, Praha 2000
Jelínek, J., Zicháček, V.
: Biologie pro gymnázia. Nakladatelství Olomouc, Olomouc 1998
Kohout, j.
: Rétorika. Umění mluvit a jednat s lidmi. Management Press, Praha 2000
Kohoutek, R. a kol.
: Základy sociální psychologie. CERM, Brno 1998
kolektiv
: Filosofický slovník. Nakladatelství Olomouc, Olomouc 1998.
Komárková, R. a kol.
: Aplikovaná sociální psychologie III. Grada, Praha 2001
Koščo, j. a kol.: Poradenská psychológia. SPN, Bratislava 1987
Kratochvíl, S
.: Manželská terapie. Portál, Praha 2000
Kratochvíl, S
.: Základy psychoterapie. Portál, Praha 2000
Krch, F. D. a kol.
: Poruchy příjmu potravy. Grada, Praha 1999
Křivohlavý, J.: Psychologie zdraví. Portál, Praha 2001
Langmeier, J., Langmeier, M., Krejčířová, D.
: Vývojová psychologie s úvodem do vývojové neurofyziologie. H&H, Praha 1998
Lea, S. G. a kol.
: Psychologie ekonomického chování. Grada, Praha 1994
Madsen, K. B.
: Moderní teorie motivace. Academia, Praha 1979
Machač, M. a kol.
: Duševní hygiena a prevence zátěže. SPN, Praha 1984
Matějček, Z., Langmeier, J.
: Počátky našeho duševního života. Panorama, Praha 1986
Merkle, R.
: Žárlivost. Pragma, Praha 1997
Míček, L.
: Duševní hygiena. SPN, Praha 1986
Míček, L.
: Sebevýchova a duševní zdraví. SPN, Praha 1988
Mikšík, O.
: Psychologická charakteristika osobnosti. UK, Praha 2001
Mikšík, O.
: Psychologické teorie osobnosti. Karolinum, Praha 1999
Millerová, A.
: Cesty života. NLN, Praha 2001
Možný, P., Praško, J.
: Kognitivně-behaviorální terapie. Triton, Praha 1999
Nakonečný, M.
: Encyklopedie obecné psychologie. Academia, Praha 1997
Nakonečný, M.
: Lidské emoce. Academia, Praha 2000
Nakonečný, M.
: Moderní psychologie. S&M, Praha 1997
Nakonečný, M.
: Motivace lidského chování. Academia, Praha 1997
Nakonečný, M.
: Průvodce dějinami psychologie. SPN, Praha 1995
Nakonečný, M.: Psychologie osobnosti. Academia, Praha 1998
Nakonečný, M.
: Sociální psychologie. Academia, Praha 1999
Nakonečný, M.
: Základy psychologie. Academia, Praha 1998
Nešpor, K.
: Návykové chování a závislost. Portál, Praha 2000
Pernerová, R. A
.: Tabu v rodinné komunikaci. Portál, Praha 2000
Plante, T. G.
: Současná klinická psychologie. Grada Publishing, Praha 2001
Plzák, M.: Poruchy manželského soužití. SPN, Praha 1988
Popkin, H
. R., Stroll, A.: Filozofie pro každého. Nakladatelství Ivo Železný, Praha 2000
Praško, J. a kol.
: Bolestně smutná nálada aneb co je to deprese a jak se léčí. Psychiatrické centrum, Praha 2001
Praško, J. a kol.
: Poruchy osobnosti. Portál, Praha 2003
Reber, A. S.: Dictionary of Psychology. Penguin Books, London 1985
Riemann, F.: Základní formy strachu. Portál, Praha 1999
Rogers, C .R
.: Způsob bytí. Portál, Praha 1998
Röhr, H. P.
: Narcismus - vnitřní žalář. Portál, Praha 2001
Rosypal, S.
: Přehled biologie. Scientia, Praha 1998
Říčan, P.
: Agresivita a šikana mezi dětmi. Portál, Praha 1995
Říčan, P. a kol.
: Dětská klinická psychologie. Avicenum, Praha 1991
Schmidbauer, W.: Psychická úskalí pomáhajících profesí. Portál, Praha 2000
Snel, J.
: Psychológia "zakázaného ovocia". Psychoprof, Nové Zámky 1999
Sobotková, I.
: Psychologie rodiny. Portál, Praha 2001
Strašíková, B.
: Z dětských mudrosloví. Specifické znaky dětské psychiky. Karolinum, Praha 2000
Švancara, J.
: Terminologie a dokumentace psychologických prací. Masarykova univerzita, Brno 1999
Svoboda, M.
: Psychologická diagnostika dospělých. Portál, Praha 1999
Šípek, J.: Projektivní techniky. ISV, Praha 2000
Vágnerová, M.
: Psychopatologie pro pomáhající profese. Portál, Praha 1999
Vágnerová, M.
: Úvod do psychologie. Karolinum, Praha 1999
Vágnerová, M.
: Vývojová psychologie. Karolinum, Praha 1999
von Franz, M. L.
: Psychologický výklad pohádek. Portál, Praha 1998
Vybíral, Z.
: Co, čím, jak a s kým komunikujeme. Gaudeamus, Hradec Králové 1999
Vybíral, Z.
: Psychologie lidské komunikace. Portál, Praha 2000
Výrost, J.; Slaměník, I.
: Aplikovaná sociální psychologie I. Portál, Praha 1998
Výrost, J.; Slaměník, I.
: Aplikovaná sociální psychologie II.Grada, Praha 2001
Výrost, J.; Slaměník, I.
: Sociální psychologie. ISV, Praha 1997
Vysekalová, R., Komárková, D.
: Psychologie reklamy. Grada, Praha 2001
Woititzová, J. G.
: Dospělé děti alkoholiků. Columbus, Praha 1998
Yalom, I. D.
: Lži na pohovce. Portál, Praha 1999
Yalom, I. D.
: Když Nietzsche plakal. Portál, Praha 2000
Youngson, R. M.
: O šílenství, podivínství a genialitě. Portál, Praha 2000
Psychoweb.cz doporučuje psychotesty:

Test emoční inteligence
Dokážete komunikovat s druhými, umíte správně odhadnout, jak se cítí? Vládnete svým emocím nebo ony ovládají vás?


Test typů a poruch osobnosti
Jaké je celkové zaměření vaší osobnosti? Nemáte některé vlastnosti příliš silně nebo naopak příliš slabě vyvinuté?


Test psychických poruch
Dělá vám starosti vaše psychika? Chcete pomoci odhadnout, jak jste na tom s duševním zdravím?


Sociální test osobnosti
Jaké máte předpoklady pro kvalitní a trvalé vztahy s druhými lidmi? Umíte je vytvářet a dokážete si druhé udržet?


Test profesní orientace
Na jakou školu nebo práci se hodíte? S jakou profesí ladí vaše osobnost?


Test výkonu a motivace
Snažíte se, ale výsledky se nedostavují? Co vám brání v úspěchu a výkonu?


Test paměti
Jak funguje vaše paměť? Jak dobří jste v zapamatování a vybavení?


Test mentální výkonnosti
Myslí vám to pružně, rychle a bezchybně? Neselháváte v pozornosti? Necháte se snadno rozhodit?


Základní test osobnosti
Jaký je základ vaší osobnosti? O co se můžete opřít a co vám naopak komplikuje život?
 
 

© psychoweb.cz 2009-2017 Všechna práva vyhrazena. Jakékoli kopírování, další zveřejňování a šíření jakýchkoli textů, obrázků, fotografií, zdrojových kódů nebo jiných částí webu je bez písemného souhlasu zakázáno. Kontakt | Reklama | Podmínky použití | Seznam literatury      

Doporučujeme weby: Partneři | Deprese | Schizofrenie | Sebevražda | Psychotesty | Angličtina | Hypnóza | Test paměti a IQ v akci | Psychologie barev | Syndrom vyhoření | Psychotesty pro řidiče |
Psychotesty k policii | Psychologie - poradna | Nevěra | Seznam psychologů | Relaxace ke stažení | Testy a psychotesty | Test partnerského vztahu | Jak se zbavit úzkosti a deprese | Kurzy psychologie online | Psychoterapie | Přijímačky na psychologii | SEO webu sledují SEO nástroje.cz |