PSYCHOLOGIE
psychické poruchy - studium psychologie - obsahy knížek - psychologické testy - online psychologické programy

   

 
 
   

Bolestně smutná nálada - Praško, Pašková, Prašková (výtažek)

seznam použitých zkratek

Literární ochutnávka


Ján Praško, Beata Pašková, Hana Prašková: Bolestně smutná nálada aneb co je to deprese a jak se léčí. Psychiatrické centrum, Praha 2001
Solidní informační materiál o depresi pro profesionály i lehce osvícené laiky, styl kognitivně-behaviorální.Deprese je nemoc, vede k pocitu ztráty smyslu života; neléčená způsobuje pokles výkonnosti, izolaci, ztrátu radosti, snižuje obranyschopnost organismu a může končit až sebevraždou. Blízko k depresi mají dlouhodobé zhoršené nálady, chronický skeptický pohled na cokoli (nedělat si velké iluze, lépe pak být příjemně překvapen); deprese může navázat na dlouhodobý smutek.
Ve srovnání smutkem trvá deprese déle, je hlubší a intenzivnější a znemožňuje každodenní fungování.
Alespoň jednou za život zažije významnou depresivní epizodu 20% lidí, klinickou depresí onemocní cca 5% lidí, ženy 2x častěji než muži, nejč. ve věku 25-44 let.

•    mírná deprese - postižený schopen relativně normálně fungovat, jen mu jde vše pomaleji a s přemáháním; izoluje se; ambulantní léčba
•    středně těžká D - nemůže pracovat, po většinu času velmi nešťastný, obvinuje se, nesoustředí se ani na TV nebo noviny, izoluje se, žádný zájem o sex; léčba v pracovní neschopnosti, nejl. docházky do denního sanatoria
•    těžká deprese - nepostará se už ani sám o sebe, chce pořád ležet a týrat se sebevýčitkami; zpomalené pohyby, mluvení, myšlení anebo naopak přemíra agitace, neklid; nálada je téměř neovlivnitelná vnějšími podněty; pocit ztráty smysluplnosti jakékoli činnosti; časté myšlenky na sebevraždu; léčba za hospitalizace

Radit postiženému, aby  "se dal dohromady, vzchopil se" jsou časté a nanicovaté, protože depresi nelze překonat vůlí, dotyčný nemá na nic energii a takovéto "povzbuzování" v něm vyvolává další pocity viny a neschopnosti.


Typické projevy deprese:
•    smutná, úzkostná, prázdná nálada, všechno vidět černě, sebelítost
•    pocity beznaděje, bezmoci, viny, ztráty smyslu
•    anhedonie - žádná radost z dříve oblíbených činností a věcí
•    ztráta zájmu o sex
•    nespavost nebo naopak nadměrná ospalost
•    porušený vztah k jídlu
•    polehávání, neschopnost donutit se k činnosti
•    myšlenky na smrt, sebevraždu
•    špatné soustředění, zapamatování, problémy s rozhodováním
•    tělesné příznaky - bolest hlavy, poruchy trávení, tíha na hrudi, ztuhlé svaly, unavitelnost

Typickými D emocemi jsou smutná nálada, plačtivost, podrážděnost, vztahovačnost, úzkost, strach, pocit domnělé nebo skutečné ztráty - reálné (blízký člověk, práce), symbolické (nenaplněná očekávání, sny, ambice), vztek na sebe, nerozhodnost - ve všem - člověk nemůže dělat ani jednoduché činnosti, protože není schopen zvolit jejich pořadí; bezmoc a beznaděj, přecitlivělost.

Depresivní myšlenky: typické jsou automatické D myšlenky, které přicházejí zcela mimovolně, nejsou založeny na objektivních faktech, jsou zkreslené, neužitečné, ale (jako je příznačné pro auto myšlenky) člověk je nepodrobuje kritické analýze a naprosto jim věří; nejč. se týkají předvídání horšího, sebeobviňování, pocitů méněcennosti, obav, negativního sebehodnocení.

D chování:
•    nízká úroveň aktivity - pasivita, rezignovanost, čl. nemá do ničeho chuť, nicnedělání nebo jen pasivní činnosti - sledování TV, jídlo apod.
•    odkládání činnosti - pod jakoukoli záminkou, následují výčitky
•    vyhýbavé chování - postižený se vyhýbá všemu možnému - rekreačním a příjemných aktivitám, povinnostem, kontaktu s lidmi; většinou v důsledku nepříjemných pocitů spojených s danými situacemi (úzkost, stud, bezradnost, pocit nedostatečnosti apod.)
•    vyhledávání pomoci a ujištění - v důsl. obav, strachu a úzkosti; konkrétní pomoc ani ujištění ale nepomáhají; při vyhledání lékaře kvůli obavě z nemoci se paradoxně úzkost zvyšuje spolu s přibývajícími vyšetřeními s neg. výsledky
•    izolace - vyhýbání se cizím a později i blízkým lidem; druhotně vede k pocitu osamělosti
•    sebevražedný pokus - ztráta neděje na vyléčení, zoufalost; naštěstí je člověk vlivem deprese nerozhodným a často je zachován pocit odpovědnosti k příbuzným a jiným lidem, kterým nechce ublížit

Vztahy a deprese - D vzniká v kontextu mezilidských vztahů
•    obavy ze vztahu k jiným lidem
•    potíže se sebeprosazením, neschopnost říci oprávněné "ne", tutlání pocitů
•    závislost na druhých - na jejich hodnocení, s čímž souvisí neschopnost ocenit a odměnit sama sebe
•    přehnaný soucit od okolí - utvrzuje postiženého, že je to s ním opravdu zlé

Deprese stojí za vznikem mnoha uměleckých děl; někdy pomáhá hlubokému vhledu; pokus o její vyjádření a odreagování v umění - literatura, hudba, malba. D trpěli např. van Gogh, V. Wolfová, Jack London, Hemingway, Jesenin, Majakovskij; dále Goethe, Churchill, Tolstoj, Warhol aj.


Typy deprese

velká depresivní porucha
•    její epizody se mohou vyskytnout i opakovaně
•    výrazné postižení schopnosti pracovat, spát, jíst a radovat se
•    předchází zpravidla stresující období nebo nějaká událost; objevit se může i bez zjevné příčiny
•    depresivní nálada, ztráta radosti
•    poruchy příjmu potravy, spánku
•    pocity viny a bezcennosti
•    neschopnost rozhodování, soustředění

rekurentní depresivní porucha
•    opakované epizody deprese s možností krátkých období hypomanie; průměrně trvá depresivní fáze 6 měsíců
•    u menší části postižených se může rozvinout D trvalá
•    léčba antidepresivy dlouhodobá a vzhledem k návratům D epizod někdy i doživotní

dystymie (= depresivní neuróza, neurotická deprese)
•    méně závažný typ, ale trvá dlouho (často v řádech let)
•    začíná pozvolna, většinou předchází stresující období
•    postižený se většinu času cítí unavený a depresivní, nic jej netěší, špatně spí; zvládá požadavky běžného života
•    obvykle začíná v rané dospělosti a trvá roky, někdy i celý život
•    někdy epizody velké depresivní poruchy - pak se jedná o tzv. dvojitou depresi (double depression)

maniodepresivní porucha (= bipolární porucha)
•    10% lidí trpících depresí; celkem 1,5% populace
•    střídání depresivních (typu velké D poruchy) a manických cyklů
•    během manické epizody - povznesená nálada, mnohomluvnost, lehkomyslnost, snížená potřeba spánku, tendence chlubit se, nedokončování věcí, oscilace mezi aktivitami, utrácení peněz; nejdříve to postiženému dělá dobře, pak sklíčenost, vyčítání si


sezónní afektivní porucha (SAD - seasonal affection disorder)
•    D nálada objevující se pravidelně v podzimních a zimních měsících; na jaře mizí
•    nadměrná chuť na uhlohydráty, přibývání na váze, spavost
•    dobře zabírá léčba fototerapií - expozice intenzivního jasného světla (> 2000 lx)

reaktivní porucha nálady (= reaktivní deprese)
•    přímý následek akutního stresu nebo pokračujícího traumatu; zátěžová událost je vyvolávajícím faktorem
•    začíná hned, nejp. však do měsíce po výskytu stresující události
•    nejč. reakce na ztrátu blízkého člověka, resp. ztrátu něčeho důležitého obecně
•    typická zármutková reakce:
•    odmítnutí uvěřit, strnulost
•    zaujatost - ztracený objekt naplňuje mysl postiženého
•    popření - chová se, jako by se nic nestalo (např. uklízí pokoj zemřelého dítěte)
•    hněv - intenzivní emoce; "proč zrovna já?!!"
•    pocity viny - během cca 5 týdnů; "kdybych dělal/nedělal to a to, dopadlo by to jinak"
•    přijetí ztráty
•    deprese - postupně slábne; přechodně se zhoršuje výročími, které připomínají ztrátu
•    po úmrtí blízkého člověka trvá průměrně 13 měs.
•    důležité moci mluvit s blízkými lidmi

smíšená úzkostně depresivní porucha
•    příznaky úzkosti a D se mísí, ale ani jedněch není tolik, aby se dala diagnostikovat jedna nebo druhá porucha - proto bývá někdy podceňována

krátká rekurentní D porucha
•    vzácná; dvou až třídenní D epizody, cca1x za měsíc
•    objevuje se náhle, většinou po probuzení, velmi hluboká, sebevražedné myšlenky; po třech dnech v hluboké D se postižený probudí v normální náladě
•    špatně se předvídá, protože se nevyskytuje pravidelně
•    léčba antidepresivy není moc účinná
•    častá samoléčba alkoholem, který po chvilkové úlevě zesiluje zoufalství a sebevražedné tendence

poporodní deprese
•    50-75% žen má třetí až čtvrtý den po porodu krátkou epizodu zhoršené nálady (podrážděnost, kolísání nálady, pláč), tzv. maternity blues nebo baby blues - způsobeno prudkým poklesem estrogenů a progesteronů; častější u prvorodiček
•    déletrvající D postihuje 10-15% žen, objeví se nejč. 2 týdny po porodu, ale i po půl roce
•    vyčerpanost, podrážděnost, sebevýčitky, úzkost, strach; klesá schopnost postarat se o dítě
•    matka se odsuzuje za to, že k dítěti nic necítí, prožívá své selhání jako matky
•    ztráta chuti k jídlu, izolace,. častý pláč
•    výjimečně se tento stav prohlubuje do psychotické D, kdy matka ztrácí kontakt s realitou, např. je přesvědčena, že její dítě je podvrženo apod.; nutná hospitalizace, protože jak matka, tak dítě, jsou v ohrožení života

deprese v menopauze
•    v menopauze se D u žen vyskytují nejčastěji
•    biologické příčiny - hormonální změny (pokles hl. estrogenů); psycholog. příčiny - strach ze stárnutí, limitované možnosti, odchod dětí, malá podpora ze strany partnera aj.
•    léčba - substituční hormonální léčba, antidepresiva, partner, psychoterapie

larvovaná deprese
•    někdy též zvaná deprese bez deprese, protože porucha nálady je v pozadí; hlavními projevy jsou tělesné příznaky
•    projevuje se "orgánovou řečí" - závratě, bolesti hlavy, břicha, páteře, poruchy zažívání, slabost, zhoršení hybnosti apod.
•    nutno vyloučit somatickou příčinu, pak antidepresiva

D v pozdním věku
•    často přehlédnuta - maskována tělesnými příznaky; zvyšuje úmrtnost na tělesná onemocnění
•    zejm. ovdovělé ženy a lidé žijící v pečovatelských zařízeních
•    příčiny - ztráta (partnera, přátel, stálého kontaktu s potomky, ...), vztahové konflikty, adaptace na novou roli, soc. izolace
•    antidepresiva a psychoterapie - hledání nových smysluplných aktivit, vztahů a životních rolí; také neignorující příbuzní; nové podněty, neizolovat se

D při tělesném onemocnění
•    spojena souběžně s těl. onemocněním
•    navazuje na srdeční choroby, kr. tlak, Parkinsona, cukrovku, revma aj.
Psychoweb.cz doporučuje psychotesty:

Test emoční inteligence
Dokážete komunikovat s druhými, umíte správně odhadnout, jak se cítí? Vládnete svým emocím nebo ony ovládají vás?


Test typů a poruch osobnosti
Jaké je celkové zaměření vaší osobnosti? Nemáte některé vlastnosti příliš silně nebo naopak příliš slabě vyvinuté?


Test psychických poruch
Dělá vám starosti vaše psychika? Chcete pomoci odhadnout, jak jste na tom s duševním zdravím?


Sociální test osobnosti
Jaké máte předpoklady pro kvalitní a trvalé vztahy s druhými lidmi? Umíte je vytvářet a dokážete si druhé udržet?


Test profesní orientace
Na jakou školu nebo práci se hodíte? S jakou profesí ladí vaše osobnost?


Test výkonu a motivace
Snažíte se, ale výsledky se nedostavují? Co vám brání v úspěchu a výkonu?


Test paměti
Jak funguje vaše paměť? Jak dobří jste v zapamatování a vybavení?


Test mentální výkonnosti
Myslí vám to pružně, rychle a bezchybně? Neselháváte v pozornosti? Necháte se snadno rozhodit?


Základní test osobnosti
Jaký je základ vaší osobnosti? O co se můžete opřít a co vám naopak komplikuje život?
 
 

© psychoweb.cz 2009-2017 Všechna práva vyhrazena. Jakékoli kopírování, další zveřejňování a šíření jakýchkoli textů, obrázků, fotografií, zdrojových kódů nebo jiných částí webu je bez písemného souhlasu zakázáno. Kontakt | Reklama | Podmínky použití | Seznam literatury      

Doporučujeme weby: Partneři | Deprese | Schizofrenie | Sebevražda | Psychotesty | Angličtina | Hypnóza | Test paměti a IQ v akci | Psychologie barev | Syndrom vyhoření | Psychotesty pro řidiče |
Psychotesty k policii | Psychologie - poradna | Nevěra | Seznam psychologů | Relaxace ke stažení | Testy a psychotesty | Test partnerského vztahu | Jak se zbavit úzkosti a deprese | Kurzy psychologie online | Psychoterapie | Přijímačky na psychologii | SEO webu sledují SEO nástroje.cz |