PSYCHOLOGIE
psychické poruchy - studium psychologie - obsahy knížek - psychologické testy - online psychologické programy

   

 
 
   

R. B. Cattell - typy dat, dotazník 16PF

seznam použitých zkratek

rysová a faktorová teorie osobnosti 2/2Pro svoji analýzu zdrojových rysů musel RC získat velké Q povrchových proměnných - všechny možné situace, ne něž lidé reagují. (Pracuje empiricky, neexperimentuje.) Tato sbírka vzorců chování se nazývá osobnostní sféra a info o ní sbíral následovně:
  • L-data - údaje o životě - získávají se ne od zkoumané osoby, např. údaje ze školy, od soudu, o rozvodu, …
  • Q-data - dotazník - sebeposouzení osoby v dotazníku (16PF), který obsahuje výroky o sobě; srovnává se s nezávislými L-daty a posuzuje se shoda
  • T-data (OT-data - objective test) - objektivní testy - vytvářejí se různé životní situace a pak se hodnotí jednání osoby; ty nevědí, co přesně se má hodnotit
Z Q a L-dat se získávají podobné faktorové struktury.
K faktorům získávaných testem 16PF patří inteligence, síla ego, dominance - sub., emociálnost - tvrdý realismus, napětí - uvolněnost aj. Každý rys má jinou sílu - jiný vliv na chování; v 16PF jsou řazeny sestupně podle svého významu (A až M a Q0 až Q4 - A má dimenze rezervovaný - vydávající; Q4 uvolněný - napjatý).

V chování se uplatňují dvě složky - rysy jedince a znaky dané situace; jednání pak lze vyjádřit matematicky pomocí znaků situací s1, s2…sn a rysů T1, T2 …Tn > odezva = s1T1 + s2T2 + …
Podobně jako beh. považuje RC osobnost za vyvozenou z chování. Ačkoli mu jde o rysy a faktory především jako o determinanty budoucího chování, nevylučuje účinky vlivů prostředí.
Sympaticky přiznává, že přesnost měření a predikce je omezená.


Dynamika O má zdroj v dynamických rysech, které jsou dvojí:

ergy - konstituční, fyziolog. rysy - primární potřeby, pudy
  • sexualita, družnost, prosazení se, rodič. péče, …
sentimenty a postoje - rysy vztažené k prostředí
  • sentimenty - intrapersonální, jsou to hodnoty (vztahují se k věcem, kt. jedinec pokládá za důležité)
  •     manželství, domov, náboženství, …
  •     jáský sentiment (sent. of self) je nejdůležitější - zahrnuje sebeuvědomění, sebehodnocení, touhu po sebevládě, uchování vlastní hodnoty, …
  • postoje - vnější projevy sentimentů a ergů - tendence jednat v urč. situaci urč. způsobem

Dynamické rysy jsou je ve stálé dynamické interakci, která tvoří dynamickou spleť. Tato interakce, v níž jsou postoje vyjádřením sentimentů a sentimenty vyjádřením ergů, se nazývá subsidiace.
Např. postoje jedince k novému filmu, prezidentovu rozhodnutí a reformě zákona jsou subsidiární vůči jeho sentimentu ke své vlasti. Tento sentiment je pak výrazem (je subs. vůči) ergů ochrany, znechucení, sebeprosazení, bezpečí.
Intrapersonální konflikty vysvětluje RC v pojmech dyn. rysů.
(subsidiary - pomocný, podpůrný, vedlejší, podřízený, doplňkový, druhotný)

RC zkoumal také podíl dědičnosti a prostředí v utváření O rysů - k tomu užíval tzv. mnohostrannou abstraktní analýzu variace MAVA. Podíly u jednotl. rysů variují - u intel. a asertivity jsou konstituční vlivy významné, u G-faktoru (účelovost - zásadovost) minimální. 2/3 rysů - prostř., 1/3 děd.
RC také zjistil, že většina lid. chování je určena soc. skupinami, a soudí, že tak, jak lze popsat jedince v termínech jeho rysů, lze popsat i soc. skupiny, s nimiž je spjatý. Syntalita - dimenze rysů pro obj. popis skupin; studoval různá náboženství, školní a vrstevnické sk. aj.

Vedle klasického a operantního podmiňování uznává RC ještě tzv. integrační učení - harmonizovat chování, aby bylo dosaženo žádoucích cílů.

Vývoj je výsledek zrání a učení v urč. prostředí. Sentimenty ego a superego získává dítě mezi 2. a 5. rokem; v dospívání usiluje o nezávislost a integraci své O. Zralost (25-55) let je dlouhým obdobím, v němž se toho podle RC děje nejméně. Inteligence se svým vrcholem kolem 20 let zvolna ubývá - úbytek ale nastává hlavně v oblasti přizpůsobivosti jedince, nikoli v dříve osvojených dovednostech. Na stáří se RC dívá pesimisticky; podle něho je to doba symbiózy laskavosti a agresivity; duševní nevyrovnanost přikládá RC zhoršování zdraví starého člověka.Psychoweb.cz doporučuje psychotesty:

Test emoční inteligence
Dokážete komunikovat s druhými, umíte správně odhadnout, jak se cítí? Vládnete svým emocím nebo ony ovládají vás?


Test typů a poruch osobnosti
Jaké je celkové zaměření vaší osobnosti? Nemáte některé vlastnosti příliš silně nebo naopak příliš slabě vyvinuté?


Test psychických poruch
Dělá vám starosti vaše psychika? Chcete pomoci odhadnout, jak jste na tom s duševním zdravím?


Sociální test osobnosti
Jaké máte předpoklady pro kvalitní a trvalé vztahy s druhými lidmi? Umíte je vytvářet a dokážete si druhé udržet?


Test profesní orientace
Na jakou školu nebo práci se hodíte? S jakou profesí ladí vaše osobnost?


Test výkonu a motivace
Snažíte se, ale výsledky se nedostavují? Co vám brání v úspěchu a výkonu?


Test paměti
Jak funguje vaše paměť? Jak dobří jste v zapamatování a vybavení?


Test mentální výkonnosti
Myslí vám to pružně, rychle a bezchybně? Neselháváte v pozornosti? Necháte se snadno rozhodit?


Základní test osobnosti
Jaký je základ vaší osobnosti? O co se můžete opřít a co vám naopak komplikuje život?
 
 

© psychoweb.cz 2009-2017 Všechna práva vyhrazena. Jakékoli kopírování, další zveřejňování a šíření jakýchkoli textů, obrázků, fotografií, zdrojových kódů nebo jiných částí webu je bez písemného souhlasu zakázáno. Kontakt | Reklama | Podmínky použití | Seznam literatury      

Doporučujeme weby: Partneři | Deprese | Schizofrenie | Sebevražda | Psychotesty | Angličtina | Hypnóza | Test paměti a IQ v akci | Psychologie barev | Syndrom vyhoření | Psychotesty pro řidiče |
Psychotesty k policii | Psychologie - poradna | Nevěra | Seznam psychologů | Relaxace ke stažení | Testy a psychotesty | Test partnerského vztahu | Jak se zbavit úzkosti a deprese | Kurzy psychologie online | Psychoterapie | Přijímačky na psychologii | SEO webu sledují SEO nástroje.cz |