PSYCHOLOGIE
psychické poruchy - studium psychologie - obsahy knížek - psychologické testy - online psychologické programy

   

 
 
   

A. H. Maslow - teorie motivace

seznam použitých zkratek

humanistická psychologie 2/3
Maslowova teorie motivace

principy motivační teorie:
 • antropocenrický - čl. je integrovaný, celostně motivovaný systém
 • eupsychický - zkoumat jak zdravé, tak nemocné
 • klasifikační - zkoumat, co osobnost táhne, nikoli co ji postrkuje
 • důležitosti nevědomé motivace - vědomé motivy se vztahují spíše k prostředkům, než cílům

Čl. je potřebujícím organismem - absence potřeby něčeho, pokud vůbec existuje, je krátká; uspokojí se jedna potřeba a vynoří se druhá; uspokojená potř. nemotivuje.
Lidské chování je motivováno potřebami; jejich struktura je kontinuem od D- po B-úroveň (bytí jako vlastní existence sjednocená s veškerým vesmírem). D = deficientní, nedostatkové potřeby; B - being, růstové potřeby. Na úrovni D-potřeb je jedinec motivován k redukci vzniklé tenze; sebeaktualizace je přechodem od potřeb k bytí - metahodnotám (metapotřebám), které jsou spjaty s vrcholy lidského potenciálu. Sebeaktualizace je nikdy nekončící proces.

Hierarchické uspořádání potřeb znamená, že před vystoupením vyšší potřeby musí být uspokojeny potřeby nižší; proces je to epigenetický (jako u Eriksona) - jeden prvek na druhý. Pokud tedy nejsou urč. potřeby dostatečně naplněny, nelze postoupit dále.

 1. fyziologické potřeby - dýchat, výživa, … hladový člověk na jiného nemyslí; jsou nezákladnějšími a nejmocnějšími potř., protože zajišťují bio přežití čl. jako org.
 2. potřeba bezpečí a jistoty, svobody od strachu, úzkosti; patří sem i struktura, řád, hranice, zákon; zvlášť silně se projevují v raném věku; jsou to potřeby dlouhodob. přežití (preference výnosného zaměstnání, živ. pojistka, …); vznikají a vyjevují se při konfrontaci s reálnými ohrož. (povodeňm, požár, bouračka, vzrpoura, …)
 3. afiliační potř. - potřeba náležení a lásky - touha někam patřit, mít citový vztah; osamělost bolí; milovat a být milován, sex. vztah; AHM odmítá SF (láska = sex); hledání intimních vztahů je největším strádáním současnosti, mnozí lidé se bojí zavržení a neodhalí se v int. vztazích
  * druhy lásky:
  * D-láska (nedostatková) - láska z potřeby něčeho, co nám chybí - sebeúcta, sex, obava z osamocení; sobecká láska spjatá s tendencí brát, nikoli dávat
  * B-láska (being - jsoucí) - vážím si druhých pro jejich odlišnost, nesnažím je měnit; B-láska existuje navzdory nedokonalosti druhých; stimuluje indiv. rozvoj
 4. potřeba úcty - dosáhnout výkonu, prestiže, být vážen a ceněn a sám sebou kladně hodnocen; uspokojení = sebedůvěra, způsobilost, pocit užitečnosti; frustrace - méněcennost, slabost, závislost
  * sebeúcta - souvisí s vlastní zdatností; znát svoji hodnotu a schopnosti
  * úcta druhých - pověst, prestiž, uznání
 5. potřeba sebeaktualizace (seberealizace) - postup na B-úroveň - touží se stát vším, čím se může stát; a čím může být, tím také musí být; chce uskutečnit vše, na co má; věrnost své přirozenosti; na této úrovni jsou rozdíly mezi lidmi největší; dosáhnout využití všech svých možností lze až po středním věku
  * souvisí další potřeby - potř. vědění a porozumění - získávat poznání pro ně samo a estetické potř. (objevovat a vytvářet součinnost, krásu, lad)
  * AHM - Lincoln, Jefferson, Einstein, W. James, A. Schweitzer, Spinoza; možná Goethe, Washington, HAydn, Renoir, T. More, …

Potřeby nejsou uspokojovány vše nebo nic - překrývají se a jedinec může být motivován více hladinami potřeb současně.
Systém je hierarchický - je třeba uspokojit nižší potřebu, zatímco vyšší je odsunuta do pozadí; jakmile je nižší uspokojena, objeví se specifický neklid a nespokojenost, mění se chování, hodnoty, zájmy  … po uspokojení další potřeby se celý proces posouvá na vyšší úroveň až po nejvyšší úroveň neuspokojení - dokud není tím, čím být může a tedy musí. Obecně platí, že čím nižší pozici ta která potřeba zaujímá, tím větší má sílu prioritně se prosazovat.
Funkční autonomie - jestliže bylo jednou zažito, jak chutná uspokojení vyšších potřeb, mohou se stát autonomními - nezávislými na uspokojení potřeb pod sebou - někt. kreativní lidé tvoří i přes posměch okolí a jiní si drží své hodnoty a ideály, že jsou schopni hladovět i zemřít; u některých mohou být potřeby rozházené díky jejich neobvyklé živ. historii (přednost kariéře před náležením - rodinou, láskou).
 • potřeby 1 až 4 - nedostatkové (deficitní) D
 • potřeba 5 - růstová B, sebepřesah, nadosobní cíle - této úrovně potřeb dosáhne tak 1% lidí
 • protože mnozí lidé neznají své možnosti, nerozumí hodnotě seberozvoje, pochybují o svých schopnostech - Jonášův komplex obavy z úspěchu
 • normy a omezení sockul. prostředí - třeba co je maskulinní nebo femininní a co ne (chlapi nebrečí, ženský neuměj řídit …)
 • obava z kroku do neznáma = potřeba bezpečí - sebeaktualizace znamená riskovat, rozbít staré zvyky a otevřít se novému
 • průměrný čl. vyhovuje svých potřebám: 85% fyz., 70% jistoty, 50% lásky, 40% sebeúcty, 10% seberealizacePsychoweb.cz doporučuje psychotesty:

Test emoční inteligence
Dokážete komunikovat s druhými, umíte správně odhadnout, jak se cítí? Vládnete svým emocím nebo ony ovládají vás?


Test typů a poruch osobnosti
Jaké je celkové zaměření vaší osobnosti? Nemáte některé vlastnosti příliš silně nebo naopak příliš slabě vyvinuté?


Test psychických poruch
Dělá vám starosti vaše psychika? Chcete pomoci odhadnout, jak jste na tom s duševním zdravím?


Sociální test osobnosti
Jaké máte předpoklady pro kvalitní a trvalé vztahy s druhými lidmi? Umíte je vytvářet a dokážete si druhé udržet?


Test profesní orientace
Na jakou školu nebo práci se hodíte? S jakou profesí ladí vaše osobnost?


Test výkonu a motivace
Snažíte se, ale výsledky se nedostavují? Co vám brání v úspěchu a výkonu?


Test paměti
Jak funguje vaše paměť? Jak dobří jste v zapamatování a vybavení?


Test mentální výkonnosti
Myslí vám to pružně, rychle a bezchybně? Neselháváte v pozornosti? Necháte se snadno rozhodit?


Základní test osobnosti
Jaký je základ vaší osobnosti? O co se můžete opřít a co vám naopak komplikuje život?
 
 

© psychoweb.cz 2009-2017 Všechna práva vyhrazena. Jakékoli kopírování, další zveřejňování a šíření jakýchkoli textů, obrázků, fotografií, zdrojových kódů nebo jiných částí webu je bez písemného souhlasu zakázáno. Kontakt | Reklama | Podmínky použití | Seznam literatury      

Doporučujeme weby: Partneři | Deprese | Schizofrenie | Sebevražda | Psychotesty | Angličtina | Hypnóza | Test paměti a IQ v akci | Psychologie barev | Syndrom vyhoření | Psychotesty pro řidiče |
Psychotesty k policii | Psychologie - poradna | Nevěra | Seznam psychologů | Relaxace ke stažení | Testy a psychotesty | Test partnerského vztahu | Jak se zbavit úzkosti a deprese | Kurzy psychologie online | Psychoterapie | Přijímačky na psychologii | SEO webu sledují SEO nástroje.cz |