PSYCHOLOGIE
psychické poruchy - studium psychologie - obsahy knížek - psychologické testy - online psychologické programy

   

 
 
   

Všechno možné z psychologie i biologie

seznam použitých zkratek

vampirismus - sex. úchylka - uspokojení z pozorování krve, sání krve atp.

antinomie
- protichůdnost, protiklad, rozpo

akulturace - změny nastávající v mezikulturních kontaktech

profylaxe - ochrana disponovaných jedinců před onemocněním

salaritida - nová soc. choroba - čím víc peněz mám, tím lepší dům, auto, párty, ...; spokojenost je dána rozdílem mezi tím co mám a tím, co chci. Namísto honby za úspěchem omezit ambice (Buddha).

dítě - počet slov - ve 2 letech 25 slov; na poč. 3. roku 300 slov, na konci 3. roku 1000 slov, 6 let - 3-4 tis. slov

Robinsonův reflex - uchopovací

Moroův reflex - objímací, otevření pěstí a flexe končetin při podtržení podložky

Kainův komplex - pocit prvorozeného dítěte, že je zanedbáváno ve srovnání s druhým a příp. dalším sourozencem; projevy - zamlklost, nechutenství, zlobení, enuréza

agregát - seskupení lidí, kt. nemá znaky skupiny; např. cestující MHD, může se změnit ve sk.

klika - skupina, spol. znak je škodit jiným

klientismus - nerovný, oboustranně závislý vztah mezi kmotrem (rozkazuje a odměňuje) a klientem (poslouchá, je oddaný); např. na pracovištích, forma ritualizovaného jednání

posturologie - držení těla

kinezika - pohyby těla

proxemika - vzdálenost v prostoru

didaktický trojúhelník - učitel, látka a žák

autoritářská O, autokrat - dbá na pravidla, hostilita k odchylkám, opak demokrata

autonomní stav - jedinec se rozhoduje nezávisle, sám za sebe a v souladu se svým svědomím, opak zástupného stavu; Milgram

referenční skupina - vnitřní, vztažná; soc. jedn., kam jedinec patří a chce patřit; identifikuje se s ní, jejími normami; r.s. silně ovlivňuje p jedince; standardy r.s. jed. užívá při definování a hodnocení vl. chov.

primární skupina - 2+ osob, přímý, intimní, osobní vztah; závislost, uspok. potřeb, typicky rodina

sekundární skupina - 2+ osob, nepř., neosobní vztahy; vzniká náhodně (sport. klub, prac. sk.); mohou zde vzniknout os. vztahy

svépomocná skupina - osoby řešící nějaký problém bez přít. odborníka - první - AA (USA 1935), hráči, obézní lidé, diabetici, ...

perseverace - vytrvalost, u proj. technik - tendence opakovat asociace

dekompenzace - neschopnost kompenzovat, tj. vyrovnávat se s frustrujícími vlivy; zhroucení fce - pád zpět do deprese

neurotická dekompenzace - ztráta důvěry v léčbu, lékaře, PT

Říčan v MFD (02.05.02) k otázce svobody: Nad svobodou stojí spravedlnost, princip, který říká, že moje právo dělat si, co chci, končí tam, kde naráží na právo druhého být před takovouhle mou svobodou chráněn.

hipoterapie - ter. metoda využívající k ter. účinkům jízdu na koni; uvolnění svalstva i příznivé psychické účinky; paraplegici

canisterapie
- k ter. účelům využíváni psi; mj. delikventní mládež

dysgrafie - porucha motorické složky psaní; narušená schopnost koordinace mezi píšící rukou a zrakovým a/nebo sluchovým vnímáním; obtížné rozlišování abstraktních tvarů

dysortografie - projev ve specifických pravopisných chybách (přehazování písmen); důsledek dílčích poruch sluchového vnímání

dyskalkulie
- ztížené chápání matematických pojmů, čtení a psaní číslic
    > děti s těmito poruchami mívají zpravidla normální až lehce nadprůměrnou inteligenci; vyžadují speciální školní přístup, doma pochopení, ne hlášky o blbcích

pojmy užívané pro přibližné označení pozice orgánu nebo orgánové struktury
mediální - vprostřed

ventrální - vpředu

laterální
- po straně


izo - předpona - stejně

aferentní
- dostředivý

eferentní
- odstředivý

glykémie - obsah glukózy v krvi; snižuje se inzulínem, zvyšuje se po jídle

A-V diference
- rozdíl mezi arteriální a venózní koncentrací glukózy; po jídle roste, nalačno klesá a z toho rezultuje pocit hladu, nikoli tedy z absolutní koncentrace cukru v krvi - to by diabetici nemohli mít pocit hladu vůbec

zničení VMH - hyperfagie - nadměrná žravost; dynamická fáze - několik týdnů přežírání > obezita; statická fáze - množství přijaté potravy se stabilizuje, obezita zůstává

zničení LH - afagieadipsie (úplné zastavení příjmu potravy), pokud po této fázi naživu, příjem se obnoví, ale jeho regulace je narušená

probiotický - "přátelský" - třeba bakterie v jogurtu; probiotika

·         užívané bakterie mléčného kvašení:

·         LA - lactobacilus acidophilus

·         B - bifidobacterium sp.

·         T - streptococcus thermophilus

·         P - pediococcus acidilactici

·         Y - jogurtová kultura

·         M - mezofilní jog. kultura


deteriorace (deterioration) - zhoršení, úbytek, snížení, poškození (např. rozumových schopností), d. osobnosti (postupný rozpad vlivem alkoholismu n. stařeckých psychóz)

týrání dětí v ČR - ročně stíháno policií 150 lidí; 50 dětí umírá; 12 dětí ročně sebevražda zejm. ze strachu z rodičů; podle FOD je ročně týráno až 20 tis. dětí do 15 let; tyranem bývá často nevlastní rodič

pansexualismus - přesvědčení, že veškeré lidské jednání vychází ze sexuálního pudu

panpsychismus - přesv., že vše, co tvoří přírodu, má svou duši (animismus - Leibnitz, Fetchner, Jung)

etiologie - původ, nauka o původu

etiologický agens - původce choroby

idiopatický - bez zjevné příčiny

Harwey - popsal jako první krevní oběh

Watson a Crick
- objevili DNA

van Leeuwenhoek - sestrojil mikroskop

R. Koch
- studoval bakterie, objevil původce TBC

Pasteur
- objevil vakcínu proti vzteklině
Psychoweb.cz doporučuje psychotesty:

Test emoční inteligence
Dokážete komunikovat s druhými, umíte správně odhadnout, jak se cítí? Vládnete svým emocím nebo ony ovládají vás?


Test typů a poruch osobnosti
Jaké je celkové zaměření vaší osobnosti? Nemáte některé vlastnosti příliš silně nebo naopak příliš slabě vyvinuté?


Test psychických poruch
Dělá vám starosti vaše psychika? Chcete pomoci odhadnout, jak jste na tom s duševním zdravím?


Sociální test osobnosti
Jaké máte předpoklady pro kvalitní a trvalé vztahy s druhými lidmi? Umíte je vytvářet a dokážete si druhé udržet?


Test profesní orientace
Na jakou školu nebo práci se hodíte? S jakou profesí ladí vaše osobnost?


Test výkonu a motivace
Snažíte se, ale výsledky se nedostavují? Co vám brání v úspěchu a výkonu?


Test paměti
Jak funguje vaše paměť? Jak dobří jste v zapamatování a vybavení?


Test mentální výkonnosti
Myslí vám to pružně, rychle a bezchybně? Neselháváte v pozornosti? Necháte se snadno rozhodit?


Základní test osobnosti
Jaký je základ vaší osobnosti? O co se můžete opřít a co vám naopak komplikuje život?
 
 

© psychoweb.cz 2009-2017 Všechna práva vyhrazena. Jakékoli kopírování, další zveřejňování a šíření jakýchkoli textů, obrázků, fotografií, zdrojových kódů nebo jiných částí webu je bez písemného souhlasu zakázáno. Kontakt | Reklama | Podmínky použití | Seznam literatury      

Doporučujeme weby: Partneři | Deprese | Schizofrenie | Sebevražda | Psychotesty | Angličtina | Hypnóza | Test paměti a IQ v akci | Psychologie barev | Syndrom vyhoření | Psychotesty pro řidiče |
Psychotesty k policii | Psychologie - poradna | Nevěra | Seznam psychologů | Relaxace ke stažení | Testy a psychotesty | Test partnerského vztahu | Jak se zbavit úzkosti a deprese | Kurzy psychologie online | Psychoterapie | Přijímačky na psychologii | SEO webu sledují SEO nástroje.cz |