PSYCHOLOGIE
psychické poruchy - studium psychologie - obsahy knížek - psychologické testy - online psychologické programy

   

 
 
   

Přehled vývojové psychologie - J. Čížková (výtažek)

Literární ochutnávka

Jitka Čížková a kol.: Přehled vývojové psychologie. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2000
Další možnost, jak se seznámit s "vývojovkou" - příslušná místa můžete porovnat s M. Vágnerovou, která je tu taky.1.  Předmět vývojové psychologie, determinace vývoje člověka


VP se zabývá vývojem lidského jedince od početí po smrt. V širším smyslu nestuduje jen ontogenezi (vývoj jednotlivce), ale i fylogenezi (psychické projevy na rozdílných stupních evoluční řady).
Předmětem VP je psychický vývoj - sled tělesných a psychických změn jak v kvantitě, tak v kvalitě. Vývoj probíhá od nižších k vyšším formám, od jednoduchosti ke složitosti a směřuje ke stále dokonalejším formám psychických elementů.
Vývojová změna obecně je chápána jako přechod od méně dokonalého projevu k dokonalejšímu.
VP studuje vývojové změny, vytváří charakteristiky jednotlivých etap vývoje a z nich pak odvozuje vývojové normy, které slouží ke srovnávání > tyto jsou v praxi naprosto nezbytné, přestože více či méně popírají individualitu.

Teorie vývoje - zejména dříve byly charakteristické přeceněním jedné ze dvou základních tříd determinant duševního vývoje - biologických nebo sociálních:
> enviromentální koncepce; též empiristické, exogenistické
•    vývoj je určen vnějšími faktory; důraz na učení a prostředí
•    člověk je libovolně formovatelný
•    podcenění vrozených individuálních rozdílů a vlastní aktivity osobnosti
•    dítě je tabula rasa
> nativistické koncepce; též endogenistické
•    vývoj je určen vrozenými mechanismy
•    psychické rysy nebo alespoň dispozice k nim jsou definitivně dány při narození
•    podcenění vlivu prostředí

V současnosti je uznáváno interakční pojetí determinace psych. vývoje, které předpokládá spolupůsobení a vzájemné ovlivňování biologických vlivů, vlivů prostředí a vlastní aktivity člověka.

Základními mechanismy utváření lidské psychiky jsou:
•    biologický proces zrání
•    a psychologický proces učení

Moderní koncepce respektují vedle vnitřních a vnějších determinant i vlastní aktivitu jedince - člověk není pasivním výsledkem působení vnitřních a vnějších vlivů, nýbrž utváří sám sebe, zpracovává a vyhodnocuje podněty, volí strategie chování, reflektuje své pocity a reguluje sám sebe > tím je vývoj každého jedince neopakovatelný a jedinečný. Již od narození dítě působí na své okolí; tímto svým působením vyvolává v okolí urč. reakce, na základě zpětné vazby pak dítě modifikuje své původní projevy ... atd. atd.

...
...
...

9.  Vstup dítěte do školy

•    fenoménu školní zralosti se věnoval již Komenský, který jako nejvhodnější věk stanovil 6. rok, ale upozornil na to, že ne všechny šestileté děti jsou zralé
•    významná událost, podstatná změna v životě dítěte a velká zátěž
•    dítě je tlačeno k disciplíně a soustavné práci, musí být pozorné a přitom smysl školní docházky v podstatě nechápe
•    bez rodičů, srovnávání se se spolužáky, nutnost začlenit se do kolektivu
•    během prvních týdnů jsou běžné projevy maladaptace ve škole i doma
•    neúspěchy a trpké subjektivní prožitky poznamenávají další psych. vývoj dítěte
•    důležitá osobnost učitele a celková atmosféra ve třídě; problémy se školním startem jsou aktuální pro pedagogiku i psychologii

•    školní zralost = takový stupeň tělesných a duševních kompetencí dítěte, který je předpokladem pro zvládnutí školních požadavků

biologická zralost:
•    věk, výška, hmotnost
•    hm, koordinace, jm
•    dokončení 1. strukturální přeměny (vymizení dětské zaoblenosti, výrazu > vytáhlost, druhá dentice)
•    míra zralost CNS
•    celkové zdraví
kognitivní zralost
•    přechod od celostného k pročleněnému vnímání
•    analyticko-syntetická činnost
•    řeč (jednodušší souvětí bez agramatismů, paměť, vůlí ovládaná pozornost (zpoč. 10 minut)
•    odlišení reality od představ, překonávání egocentrismu
•    tvořivý, aktivní přístup ke světu
•    rozlišení hry a povinnosti
emoční, motivační a sociální zralost
•    adaptace na školní režim
•    sebekontrola
•    kladný přístup k učení, pracovní tempo
•    začlenění mezi vrstevníky, převzetí role žáka a spolužáka
•    sebeúcta, sebedůvěra
•    Goleman aj. spojují úspěšnost člověka obecně s jeho emoční inteligencí, která se rozvíjí především v raném dětství
•    zvlášť obtížná je adaptace na hodnocení s srovnávání výkonu učitelem - v souvislosti s pocitem ohrožení vlastního sebecitu dítěte; zralé dítě to postupně zvládne, u nezralého se naopak problémy stupňují
•    přerušení docházky je jediné, ale nikoli nejlepší řešení; proto je žádoucí podchytit nezralé děti včas

•    celková školní zralost dítěte je ovlivněna mnoha faktory - biolog. zrání, zdraví, osobní vývojové tempo, dosavadní vývoj - působení rodiny a předškolních zařízení
•    rodiče dítěti moc nepomůžou, když budou chtít, aby mělo jistý náskok, a učí ho např. počítat nebo psát >> nejl. je všestranně podnětné a citově vřelé zázemí, podněcování myšlení a soc. dovedností
•    někdy spočívá problém s adaptací žáka na učiteli > dobrý učitel umí pracovat i s problematickým žákem a platí zásada, že "alespoň jeden úspěch a radostný zážitek denně pro každého - i toho nejslabšího - žáka"

...
...
...Psychoweb.cz doporučuje psychotesty:

Test emoční inteligence
Dokážete komunikovat s druhými, umíte správně odhadnout, jak se cítí? Vládnete svým emocím nebo ony ovládají vás?


Test typů a poruch osobnosti
Jaké je celkové zaměření vaší osobnosti? Nemáte některé vlastnosti příliš silně nebo naopak příliš slabě vyvinuté?


Test psychických poruch
Dělá vám starosti vaše psychika? Chcete pomoci odhadnout, jak jste na tom s duševním zdravím?


Sociální test osobnosti
Jaké máte předpoklady pro kvalitní a trvalé vztahy s druhými lidmi? Umíte je vytvářet a dokážete si druhé udržet?


Test profesní orientace
Na jakou školu nebo práci se hodíte? S jakou profesí ladí vaše osobnost?


Test výkonu a motivace
Snažíte se, ale výsledky se nedostavují? Co vám brání v úspěchu a výkonu?


Test paměti
Jak funguje vaše paměť? Jak dobří jste v zapamatování a vybavení?


Test mentální výkonnosti
Myslí vám to pružně, rychle a bezchybně? Neselháváte v pozornosti? Necháte se snadno rozhodit?


Základní test osobnosti
Jaký je základ vaší osobnosti? O co se můžete opřít a co vám naopak komplikuje život?
 
 

© psychoweb.cz 2009-2017 Všechna práva vyhrazena. Jakékoli kopírování, další zveřejňování a šíření jakýchkoli textů, obrázků, fotografií, zdrojových kódů nebo jiných částí webu je bez písemného souhlasu zakázáno. Kontakt | Reklama | Podmínky použití | Seznam literatury      

Doporučujeme weby: Partneři | Deprese | Schizofrenie | Sebevražda | Psychotesty | Angličtina | Hypnóza | Test paměti a IQ v akci | Psychologie barev | Syndrom vyhoření | Psychotesty pro řidiče |
Psychotesty k policii | Psychologie - poradna | Nevěra | Seznam psychologů | Relaxace ke stažení | Testy a psychotesty | Test partnerského vztahu | Jak se zbavit úzkosti a deprese | Kurzy psychologie online | Psychoterapie | Přijímačky na psychologii | SEO webu sledují SEO nástroje.cz |