PSYCHOLOGIE
psychické poruchy - studium psychologie - obsahy knížek - psychologické testy - online psychologické programy

   

 
 
   

Rozvíjení osobnosti a způsob výchovy - J. Čáp (výtažek)

seznam použitých zkratek

Literární ochutnávka

Jan Čáp: Rozvíjení osobnosti a způsob výchovy. ISV, Praha 1996
Knížka pro zájemce o psychologii - vědecky zpracovává téma vývoje a výchovy dětí.


základní otázky vývoje
•    řešili je personologové:
•    na přelomu 19. a 20. st. byla bio rozvinutější než P a sociologie; bio zkoumala i chov. živočichů a na to navázali někteří P - mezi nimi měla nejv. vliv PA - SF - pudy, nevědomí; přínos PA pro výchovu - pojmenoval důsledky přehnaně přísné výchovy a omezování > malá tvořivost, příliš přísné superego (svědomí), neurózy a OM (potlačení)
•    individuální P - Adler a po něm Rudolf Dreikurs a Don Dinkmeyer - ne bio pudy jako PA, ale společ. cit a snaha překonat pocit méněcennosti, vyniknout
•    Jung - O jako složitý systém protikladných složek - extra- a introverze, myšlení - cítění, vnímání - intuice; ve vývoji někdy dojde k hypertrofii jedné a atrofii druhé složky > patologie; zdraví je ve vyváženosti a mnohostrannosti
•    neoPA - Horneyová, Sulliva, Erikson, Fromm, Alexander - skloučení PA přístupu k nevědomí, konfliktům a motivaci se soc. hledisky (soc. determinace, soc. učení a vztahy)
•    beh. - zkoumat jen objektivní chov; O je soustava spojů S-R; experimentálně prokázali negativa trestů a zdůraznili odměny - ty ovšem časem ztrácejí účinek a jsou v podstatě manipulováním
•    humanistická P chtěla překonat nedostatky PA a beh.; formovala se od pol. 20. st.; Rogers - O se sama rozvíjí příznivě, pokud jí v tom nebrání vnější vlivy - tuhle myšlenku i Komenský před 300 lety (stejný filozof. zdroj)
•    kognitivistické teorie - protiváha teoretikům zaměřeným na motivaci; i Piaget - vývoj intelektu, kognitivních procesů; George Kelly - řešení probl. a rozhodování; Ellis - zkoumá neadekvátní názory, předsudky
•    gestaltismus - Perls - zaměřen na emoce, prožívání
•    TA - Berne - subsystémy RDD
•    >>> dnes tendence k syntetickému přístupu, protože mnohé teorie jsou samy o sobě jednostranné a zjednodušující
1.    Je člověk spíš bio nebo soc. bytost?
•    bio a soc. složka tvoří jednotu - ve vývoji <>; bio potřeby nabývají kulturních forem a soc. potřeby mají bio (reflexní) základy
2.    Je O celek, nebo zkoumat části?
•    > analyticko-syntetický přístup ke struktuře O; výchova je kombinace působení na celou O a zdůraznění částí, kde je to třeba
3.    Stálost nebo proměnlivost?
•    změny nastávají, ale existuje jistá identita
4.    Je důležitější zajímat se o minulost nebo budoucnost?
•    sloučení obou aspektů - nutný rozbor min. událostí, ale také znát plány do budoucna; východiskem je aktuální prožívání teď a tady
5.    Obecné nebo jedinečné vlastnosti?
•    individuální rozdíly jsou ve vých. důležité; obecné zákony ano, ale možnost jejich modifikace podle ind. potřeb
6.    Je O pasivní produkt nebo aktivní činitel?
•    interakce determinace a sebedeterminace
7.    Optimismus vs. pesimismus - je člověk v základu dobrý nebo špatný?
•    realistický optimismus - příznivý rozvoj je možný, ale ne vždy a ve všech oblastech
8.    Idiografický (chápající, duchovědný) nebo nomotetický (přírodovědecký, scientistický) přístup?
•    syntéza by byla ideální, ale její realizace je obtížná


Poznatky jsou nutné, ale nesmí jich být moc a nepřehledných. Vyjadřují urč. vztahy (chov. matky x chov. dí). Zákony jsou důležité vztahy, ověřené, vědecké, platné, zobecněné. Uvádějí poznatky do systému - usnadňují pochopení a vysvětlení, umožňují predikci a řešené prakt. problémů. Zejména v P jsou formulovány opatrně a znovu se prověřují a upravují.
Formy vztahů:
•    vývojové - konstatují pořadí jevů ve vývoji
•    determinační - důležité; na ně navazují
•    kauzální - příčinnost v P: A je příčinou B, jenže B působí zpětně na A; determinace je mnohosměrná
•    asociace, kontingence - konstatování, že jevy spolu souvisí (vyjádřeno např. r)
•    vyjádření determinace - co je příčina a co je následek, jak probíhá působení mezi A a B; někdy se ukáže, že příčina je jinde, někdy se přesune (rodiče se zlobí na dí > labilní > učitel dí nemá rád)
V P se vztahy běžně vyjadřují jako statistické nebo pravděpodobnostní zákony. Např. má-li dítě biosociální handicap, bude s 80% pravd. labilní. Zkoumají se i kombinace podmínek: biosoc. handicap a nepříznivý způsob výchovy > 90% dětí labilních. Výzkumy se ovšem týkají vždy SKUPIN osob; o jednotl. případě máme jen pravděpodob. údaje > konkrétní dí s 90% pravděpodobností lability může patřit mezi oněch zbývajících 10%.


Rodina

•    prostředí začíná pro dítě rodinou; její fce:
•    zajišť. reprodukce - narození, péče o dí, výchova, socializace
•    ekonomická jednotka; někdy též pracovní (zemědělci, rod. firma)
•    ochrana a pomoc svým členům, sdílení radosti
•    kontrola chov. členů a zajišťování dodržování norem
•    zajišťuje členům osobní vztahy
•    umožňuje uspokojovat důležité potřeby dětem i dospělým (soc. styk, kom., láska, pomoc, jistota), ale vyvolává i NŽS - problémy, konflikty, frustrace

změny v rodině
•    velká, vícegenerační > malá (velká rodina - málo soukromí; malá rodina - málo komunikace)
•    patriarchát > demokracie
•    nižší soudržnost

Nevýhody patriarchálních rodin - nerovnoprávnost M a Ž vyvolává konflikty, napětí, deformuje O, tlumí samostatnost a kreativitu dětí; ty jsou závislé na autoritě, nebo ji odmítají.
Nevýhody demokracie - M se mnohdy nechce vzdát role vůdce. Ž sice také organizuje a řídí, ale jakoby ne - dojem k M > z toho plyne nerozhodnost a nejasnost ve vztahu k dětem.
Výhoda dem. - respektuje rovnoprávnost O Ž a dětí.

nukleární rodina - základní, tj. rodiče a děti; u nás podíl v celk. počtu rodin 1/3; ostatní jsou neúplné nebo se složitou strukturou
soc. síť rodiny - soubor osob, který kromě nukleární rodiny zahrnuje další s ní spjaté osoby - tety, prarodiče, dobré sousedy, známé, někdy i odborníky z institucí, kt. spolupracují s rodinou; faktor ovlivňující život čl. rodiny, jejich O

Rodina velmi silně působí na formování a vývoj O dítěte (rozdíly mezi dětmi v domovech a v rodině). Nepříznivý vývoj dětí v ústavech - až hospitalismus jako následek p deprivace v dětství - málo lásky, péče, podnětů, Č. Klíčový moment v působení rod. na dí - kladný emoční vztah k dí a trvalá láskyplná péče mateřské osoby > žádoucí vývoj O dí, jeho schopností, emocí a charakteru.

Longitudinální výzkum - Dytrych, Matějček, Schuller - vývoj dětí v nepříznivých podm.:
•    rozvedené rodiny - vcelku ok, semtam neurózy
•    mimomanželské děti a děti alkoholiků - horší prospěch, snížená imunita, citová labilita, zvýš. agresivita
•    děti z nechtěného těh. - nejhorší

> velikost narušení závisí na druhu, velikosti a délce působení zátěže

další vliv - sockul. charakter rodiny
•    vzdělání rodičů a jejich intelekt. zájmy, postoj ke kultuře a vzdělání a využívání volného času
•    knihovnu s relevantní literaturou mívají rodiče s vyšším vzděláním, zatímco ve vlastnictví TV nebo auta rozdíly nejsou
•    >> působí na motivaci, průběh a výsledky učení; Č ve volném čase a formování příslušných vlastností


Způsob výchovy ve škole

•    škola může pomáhat rozvoji, ale i být zdrojem frustrací a strachu
•    nejen U, ale též mezilidská <>, vznik vztahů
•    Komenský - škola má být "dílnou lidskosti", ne mučírna (házejí žákům úkoly jako kosti k ohlodání, …)
•    konstatováno, že ve školách je strach - mají ho žáci, učitelé i ro
•    žáci - nuda (frustrace poznávání a Č) a strach

vých. školní styly:
autokratický styl
•    rozkazy, zákazy, mluví a nenaslouchá, tresty, vyhrožování, nadřazenost, neempatický, vždy má pravdu on, nepodporuje samostatnost
•    nevyvážená <>
•    zátěž pro obě strany, nejhorší způsob z hlediska DH
•    žáci - odpor k učiteli, horší výsledky, příprava na podřízenou roli
•    tento - postoj je někdy maskován blahosklonným chováním učitele a ironií (forma agrese)
liberální - "laissez faire"
•    volný průběh
•    méně frustrující než ^, ale též nepříznivý
•    málo požadavků, nekontroluje jejich plnění; žáci se neučí, vyrušují
•    málo svědomitosti, vědomostí, sebeovládání, požadavků na sebe
soc.-integrační styl
•    žáci mají lidská práva, důstojnost, respekt jejich O; učitel neprojevuje svoji moc, věří žákům, je klidný, snaží se porozumět, pomoci; podnětný, jde příkladem
•    místo odměn a trestů kolikrát stačí, aby se na žáka soustředěně podíval - on sám ví, co ne/dělá
•    podporuje dobou součinnost kolektivu, pomáhá izolovaným žákům, komunikuje s ro
•    CRR - přijetí, empatie, kongruence

Psychoweb.cz doporučuje psychotesty:

Test emoční inteligence
Dokážete komunikovat s druhými, umíte správně odhadnout, jak se cítí? Vládnete svým emocím nebo ony ovládají vás?


Test typů a poruch osobnosti
Jaké je celkové zaměření vaší osobnosti? Nemáte některé vlastnosti příliš silně nebo naopak příliš slabě vyvinuté?


Test psychických poruch
Dělá vám starosti vaše psychika? Chcete pomoci odhadnout, jak jste na tom s duševním zdravím?


Sociální test osobnosti
Jaké máte předpoklady pro kvalitní a trvalé vztahy s druhými lidmi? Umíte je vytvářet a dokážete si druhé udržet?


Test profesní orientace
Na jakou školu nebo práci se hodíte? S jakou profesí ladí vaše osobnost?


Test výkonu a motivace
Snažíte se, ale výsledky se nedostavují? Co vám brání v úspěchu a výkonu?


Test paměti
Jak funguje vaše paměť? Jak dobří jste v zapamatování a vybavení?


Test mentální výkonnosti
Myslí vám to pružně, rychle a bezchybně? Neselháváte v pozornosti? Necháte se snadno rozhodit?


Základní test osobnosti
Jaký je základ vaší osobnosti? O co se můžete opřít a co vám naopak komplikuje život?
 
 

© psychoweb.cz 2009-2017 Všechna práva vyhrazena. Jakékoli kopírování, další zveřejňování a šíření jakýchkoli textů, obrázků, fotografií, zdrojových kódů nebo jiných částí webu je bez písemného souhlasu zakázáno. Kontakt | Reklama | Podmínky použití | Seznam literatury      

Doporučujeme weby: Partneři | Deprese | Schizofrenie | Sebevražda | Psychotesty | Angličtina | Hypnóza | Test paměti a IQ v akci | Psychologie barev | Syndrom vyhoření | Psychotesty pro řidiče |
Psychotesty k policii | Psychologie - poradna | Nevěra | Seznam psychologů | Relaxace ke stažení | Testy a psychotesty | Test partnerského vztahu | Jak se zbavit úzkosti a deprese | Kurzy psychologie online | Psychoterapie | Přijímačky na psychologii | SEO webu sledují SEO nástroje.cz |