PSYCHOLOGIE
psychické poruchy - studium psychologie - obsahy knížek - psychologické testy - online psychologické programy

   

 
 
   

Sociální psychologie - M. Nakonečný (výtažek)

Literární ochutnávka


Milan Nakonečný: Sociální psychologie. Academia, Praha 1999
Vyčerpávající publikace, začátečník nechť má u ruky slovník cizích slov; studium této publikace vyžaduje dokonalé soustředění.


Předmět sociální psychologie a její vztah k sociologii


Sociální psychologie je nauka o chování, prožívání a zkušenostech jedince ve společnosti (např. vrůstání jedince do společnosti, utváření rolí....).


sociologie:                   

věda o společnosti,                
studuje sociální systémy           
předmětem zkoumání je společnost       

sociální psychologie:
studuje jednotlivé osobnosti lidí v soc. situacích a vztazích
předmětem zkoumání je jedinec ve společnosti
není psychologií soc. jevů, ale psychologií osob v soc. situacích
existuje např. sociologie nezaměstnanosti, ale psychologie nezaměstnaného


Podle Aristotela je člověk společenský živočich - antropos zoon politikon. Člověk je člověkem pouze ve vzájemném vztahu s druhým člověkem.
Vznik SP se datuje rokem 1908, kdy vyšly první dvě publikace o SP - McDougall a Ross.

SP zkoumá duševní život člověka ve společenských podmínkách, v situacích, které na něho působí jako sociální podněty - jiní lidé a kulturní produkty hmotné i nehmotné.

společnost
-    organizované seskupení lidí, kteří jsou v určitém vzájemném vztahu, mají společné cíle, sdílejí společné náhledy, postoje a způsoby chování

společenská činnost
-    směřuje k modifikaci postojů a vztahů, mínění a snah formou negativního přinucení nebo pozitivního získání
-    výsledkem je adaptivní chování, kompromis nebo opozice, resp. hostilita

funkce společenského prostředí
-    restriktivní - omezení urč. tendencí
-    direktivní - usměrnění
-    protektivní - chránění zájmů společnosti
-    predikativní - předvídat, jak se člověk pod vlivem norem zachová

...
...
...

Sociální percepce
-    jejímu vlivu podléhá každý jedinec
-    znamená, že jeho vnímání je závislé na sociálních faktorech, očekávání a na afektivitě percipujícího; člověk nevnímá věci samy o sobě, ale jejich kvalita je daná jeho potřebami a tím, jak se jeví ostatním
-    mezi vnímaným objektem a vnímajícím subjektem působí jakýsi sociogenní filtr
-    soc. percepce způsobuje, že táž věc bývá vnímána jedním člověkem jako figura (něco podstatného) - např. kožešina pro ochránce zvířat, a jiným člověkem jako pozadí (něco nepodstatného) - člověk s indiferentním postojem k právům zvířat
-    je to jev výběrový a subjektivní, často má tzv. atribuční komponentu, tzn. že vnímanému přisuzujeme vlastnosti, které vůbec mít nemusí
-    závisí také na aktuální psychickém stavu percipienta (při dobré náladě tendence vidět vše lepší než je....)
-    v jejím důsledku dochází k chybám v posuzování; jsou způsobeny tím, že člověk přetváří objektivní skutečnost, dochází k individuální strukturaci

haló efekt (EL Thorndike)
-    globální chyba v posuzování lidí - jednotlivé rysy jsou posuzovány podle celkového dojmu (ten je tvořen z 55% vzhledem, 38% hlasem a ze 7% obsahem sdělení)
-    např. dítě, které nosí brýle, je považováno za inteligentní a hloubavé
-    patří sem i chyba prostředí - průměrný pracovník, který je hodnocen v rámci úspěšné skupiny, bývá hodnocen lépe než je skutečnost a tentýž pracovním v nevýkonné skupině bývá hodnocen naopak hůře

efekt svatozáře
-    hodnocení např. nositelů akademického titulu lépe než ostatních bez ohledu na výkon

efekt setrvačnosti, resp. zakotvení
-    chyba v hodnocení, která vyplývá z minulých zkušeností s objektem, např. student s dobrými výsledky zkoušek je jako pracovitý posuzován i v budoucnu a naopak

Golemův efekt (Golem effect)
-    jedinec "dělá vše proto, aby na jeho slova došlo"; sebenaplňující předpověď, objevuje se hlavně u učitelů nadržujícím jedněm žákům a ponižujícím jiné

syndrom Pygmalion (Pygmalion syndrome)
-    často pozorovaný jev, kdy se člověk začne chovat způsobem, který od něho očekávají druzí, opak Golemova efektu

centrální tendence - sériový efekt
-    při větším množství hledisek hodnocení nebo velkém počtu hodnocených objektů se u posuzovatele snižuje rozlišovací schopnost a používá nadměrně střední, průměrné hodnoty, vyhýbá se krajním h.

logická chyba
-    tendence spojovat různá kritéria podle vlastní laické logiky - z úrovně jedné vlastnosti se usuzuje na úroveň jiné bez objektivních důvodů; např. statného muže pokládáme zároveň za rozhodného a energetického

-    sociální percepce je tedy jakýmsi druhem kompromisu mezi tím, co očekáváme a tím, co skutečně je; projevuje se selektivitou, fixací, organizací a akcentací vnímání

-    stereotypizace
-    výrazný negativní jev v rámci s. percepce
-    v hodnocení osob nebo soc. skupin nacházíme tzv. stereotypy - podřazování vnímaných jedinců pod již hotová schémata
-    autostereotypy - percepční schémata, která mají  příslušníci skupin sami o sobě (Češi o Češích)
-    heterestereotypy - představy jedné skupiny o jiné skupině

-    předsudek (prejudice)
-    předpojatost, názorová strnulost
-    emočně nabitý, kriticky nezhodnocený úsudek a z něj plynoucí postoj
-    zaměřen může být pro i proti, může se vztahovat k čemukoliv
-    vyznávají ho osoby rigidní, které reagují jakýmisi prefabrikáty

-    diskriminace
-    odlišné, často negativní, zacházení s osobami, které jsou příslušníky jiné soc. skupiny
-    je to obvykle behaviorální výraz předsudku

-    image
-    souhrn představ a mínění o nějakém výrobku, jeho osobnosti"
-    vliv má obal, reklama, jméno výrobce
-    týká se i osob
-    realitou v tržní společnosti není objektivní hodnota výrobku, ale jeho význam pro konzumenta

...
...
...Psychoweb.cz doporučuje psychotesty:

Test emoční inteligence
Dokážete komunikovat s druhými, umíte správně odhadnout, jak se cítí? Vládnete svým emocím nebo ony ovládají vás?


Test typů a poruch osobnosti
Jaké je celkové zaměření vaší osobnosti? Nemáte některé vlastnosti příliš silně nebo naopak příliš slabě vyvinuté?


Test psychických poruch
Dělá vám starosti vaše psychika? Chcete pomoci odhadnout, jak jste na tom s duševním zdravím?


Sociální test osobnosti
Jaké máte předpoklady pro kvalitní a trvalé vztahy s druhými lidmi? Umíte je vytvářet a dokážete si druhé udržet?


Test profesní orientace
Na jakou školu nebo práci se hodíte? S jakou profesí ladí vaše osobnost?


Test výkonu a motivace
Snažíte se, ale výsledky se nedostavují? Co vám brání v úspěchu a výkonu?


Test paměti
Jak funguje vaše paměť? Jak dobří jste v zapamatování a vybavení?


Test mentální výkonnosti
Myslí vám to pružně, rychle a bezchybně? Neselháváte v pozornosti? Necháte se snadno rozhodit?


Základní test osobnosti
Jaký je základ vaší osobnosti? O co se můžete opřít a co vám naopak komplikuje život?
 
 

© psychoweb.cz 2009-2017 Všechna práva vyhrazena. Jakékoli kopírování, další zveřejňování a šíření jakýchkoli textů, obrázků, fotografií, zdrojových kódů nebo jiných částí webu je bez písemného souhlasu zakázáno. Kontakt | Reklama | Podmínky použití | Seznam literatury      

Doporučujeme weby: Partneři | Deprese | Schizofrenie | Sebevražda | Psychotesty | Angličtina | Hypnóza | Test paměti a IQ v akci | Psychologie barev | Syndrom vyhoření | Psychotesty pro řidiče |
Psychotesty k policii | Psychologie - poradna | Nevěra | Seznam psychologů | Relaxace ke stažení | Testy a psychotesty | Test partnerského vztahu | Jak se zbavit úzkosti a deprese | Kurzy psychologie online | Psychoterapie | Přijímačky na psychologii | SEO webu sledují SEO nástroje.cz |