PSYCHOLOGIE
psychické poruchy - studium psychologie - obsahy knížek - psychologické testy - online psychologické programy

   

 
 
   

Terminologie a dokumentace psychologických prací - J. Švancara (výtažek)

Literární ochutnávka

Josef Švancara: Terminologie a dokumentace psychologických prací. Masarykova univerzita, Brno 1999
Kdo chce mít perfektně zpracované seminárky a jiné písemné práce, nechť se sem ponoří.Úvod

Za posledních 20 let se značně rozšířil okruh témat a stále více se dbá na vyvození závěrů pro různé oblasti životní praxe. Dobrá úroveň dokumentace je speciálně důležitá u nově se rozvíjejících aplikačních oblastí, protože období rozvoje nové disciplíny je zároveň "senzibilním" obdobím její terminologie.

termín -
terminologie - nauka o termínech; odborné názvosloví – soubor termínů (odborných názvů) určitého oboru lidské činnosti; na rozdíl od nomenklatury zahrnuje kromě substantiv i názvy povahy adjektivní, slovesné (legovat), popř. i příslovečné (snožmo). (>CD diderot)
terminologizace - proces, kdy urč. slovo nabývá v odborném jazyce urč. význam a užívá se pak jednotně jako termín
terminus technicus - termín specifický pro urč. vědní disciplínu
terminus - původně ve starém Římě kámen mezi pozemky různých vlastníků
gradient - změna určité veličiny

Termíny nejsou neměnné, jsou revidovány a také terminologie - pojmosloví - se v psychologii stále rozšiřuje a obnovuje.


2.  Diapazon informací (str. 8+; diapazon - rozpětí, rozsah)

Všeobecně informace zahrnuje vše, co nese stopy nějakého faktu nebo události, která se již stala nebo se má stát. Vznik, přenos a zapamatování informací, jejich zpracování a využití probíhá v organismech nebo ve strojích, a to podle urč. zákonů, které jsou objektivní a poznatelné. Nejmenší jednotkou je bit.

šíření informací > určitá danost, která tvoří obsah informace, má v paměti svou mentální reprezentaci a může být předávána různým adresátům, příjemcům - příjemcem může být jedinec, který příslušnou informaci nezná nebo se chce nebo se má informovat

informační řetěz:

DANOST        INFORMACE          PŘÍJEMCE
           1. převod             2. převod

V každém převodu existuje nebezpečí vzniku informačního šumu.

důležité transformace:
-    danost se převádí do symbolů, obrazů nebo signálů
-    přijaté zprávy jsou interpretovány příjemcem

Informační řetěz, který je zároveň komunikačním řetězcem, má tři články:
-    obsah informace
-    nositele informace (obraz, znak, výraz řeči)
-    příjemce, dosud neinformovaného.

Funkcí informace je snížení, případně odstranění nejistoty příjemce. Před přijetím informace má její obsah pro příjemce pouze urč. pravděpodobnost, po přijetí se obsah stane pravděpodobnějším, nebo zcela jistým.
O informaci lze mluvit pouze tehdy, když její obsahy jsou reprezentovány řečovými nebo jinými znaky. Přitom platí, že řídce se vyskytující znaky obsahují více informace než znaky časté (např. z důležité telegrafické zprávy se zachovalo jediné slovo - nakolik lze podle něj odhadnout obsah informace závisí zejména na jeho častosti v předpokládaném sdělení; nejméně často užívané slovo mívá klíčový význam).

Pro optimální tok informací je třeba věnovat pozornost zejména převodům:
-    aby urč. danost, fakt, jev byly vyjádřeny adekvátním, jednoznačným termínem (1. převod, vztah k denotaci)
-    aby tento výraz byl správně interpretován (2. převod, vztah ke konotaci)

Nositel informace (znak, obraz, slovo) působí jako signál pouze v rámci urč. organizované soustavy; mimo tuto soustavu ztrácí vlastnosti signálu, protože není nic, co by mu "rozumělo", tzn. zajistilo odezvu na změnu podmínek, o které signál přinesl informaci. (Např. signál - větvička přes cestu; soustavu tvoří skupina skautů, jimž poloha větvičky poskytuje informace pro zamýšlené stopování; pro ostatní chodce nemá povahu signálu.)

Kódování se děje pomocí ikonických nebo neikonických znaků; neikonické znaky = symboly.
Znaky mohou být homonymní, tzn., že mohou mít více než jeden význam (injekce v lékařství nebo v ekonomice), nebo synonymní, kdy je týž význam vyjádřen více znaky (stresor, zátěž).Za sémantickou informaci smysluplného textu se považuje překódování významů textu do sledu znaku, oproštěných od homonym a synonym. (Znak - význam > z psychologického hlediska je pro člověka znakem to, co pro něj má nějaký význam.)

...
...
...

 Aktuální geneze výpovědi

-    o jakémkoli faktu se dozvídáme formou popisu, konstatováním, výpovědí, soudem atp.; vědecký fakt se obvykle vyjadřuje celou množinou výpovědí
-    proces utváření výpovědi - transformace vnitřního smyslu do jazykových znaků; problematika na rozhraní logiky, lingvistiky a psychologie
-    aktuální geneze vedoucí k nalezení vhodného slova, termínu neznamená jen nalezení znaku ze souboru možností; je to složitá selekce podmíněná řadou závislostí
-    predikáty - slovní výrazy, které připisujeme nebo je odpíráme předmětům (predikát není totéž, co predikátor)
-    subjektem výpovědi je termín, označující předmět
-    předmět je vše, co objektivně existuje mimo rámec jazyka a čemu lze přisoudit predikát

příklad jednoduché výpovědi:
"Tento pacient je velmi neklidný."

lze konstatovat, že i tato jednoduchá výpověď obsahuje dva termíny:
-    termín označující předmět
-    a predikát - termín pro to, co se o předmětu vypovídá
> postup, kdy připisujeme urč. předmětu urč. predikát, nebo predikát předmětu odmítáme, se nazývá predikace

predikace
-    kladná - afirmativní > přidělení predikátu určitému předmětu
-    záporná - negativní > odmítnutí predikátu urč. předmětu

-    hypotetický predikát - takový predikát, který není dosud předmětně zakotven
-    předmětné zakotvení znamená, že urč. slovní výraz se vztahuje k urč. předmětu; k zakotvení dochází afirmativní predikací, která je vázána na přítomnost předmětu
-    termíny jsou explicitně dohodnuté predikáty vysokého stupně přesnosti
-    zpřesňování termínů probíhá: hraničními příklady a protipříklady - exemplárním zaváděním predikátů; normováním (metr, den ..)

-    termín a pojem není totéž > pojmy jsou definované termíny
-    definování je opak predikace
-    při definování se vymezují vztahy mezi slovními označeními
-    při predikaci se urč. slovní výraz přiřazuje určitému předmětu

výpovědi v odborném jazyce jsou tím přesnější, čím více obsahují predikátů užívaných invariantně; tyto invariantní, predikátorové termíny mohou být:
-    obecné (stres)
-    skupinově specifické (např. typologické termíny)
-    individuální
-    ve výpovědi se utváří vztah mezi označovaným výrazem (člověk, věc, vlastní jméno atp.) a určovacím výrazem - predikátorem
-    např. Richard se učí. Ta osoba je světlovlasá. -  spojení jednoho označení s jedním určením, elementární výpovědi s kladnou afirmací
-    podle Carrolla je výpověď větou, o níž má smysl klást si otázku, zda je pravdivá nebo nepravdivá > to je otázka průkaznosti výpovědí
-    pro vědecké bádání jsou důležité výpovědi o logické průkaznosti, tzn. hypotézy, které ověřujeme po stránce jejich faktické průkaznosti - hypotézy obsahují empiricky neověřené předpoklady o souvislostech mezi označeními a určeními
-    pomocí částice "ne-" se z jakékoli výpovědi vytvoří její negace

...
...
...


základní typy výpovědí
-    pk > pravdivá, kladná (ukázáno číslo 24; výpověď: "číslo je sudé")
-    nk > nepravdivá, kladná (číslo je liché)
-    pz > pravdivá, záporná (číslo není liché)
-    nz > nepravdivá, záporná (číslo není sudé)

-    podle průměrných hodnot latence pro jednotlivé výpovědi lze sestavit toto pořadí (od nejmenší doby laztence):
-    pk > fakt, pravda
-    nk > nepravda
-    nz > popření faktu
-    kz > popření nepravdy

-    proto by se psychologové měli ve všech oblastech řečové komunikace držet zásady používat formulace typu "pk" tak často, jak je to jen možné
Psychoweb.cz doporučuje psychotesty:

Test emoční inteligence
Dokážete komunikovat s druhými, umíte správně odhadnout, jak se cítí? Vládnete svým emocím nebo ony ovládají vás?


Test typů a poruch osobnosti
Jaké je celkové zaměření vaší osobnosti? Nemáte některé vlastnosti příliš silně nebo naopak příliš slabě vyvinuté?


Test psychických poruch
Dělá vám starosti vaše psychika? Chcete pomoci odhadnout, jak jste na tom s duševním zdravím?


Sociální test osobnosti
Jaké máte předpoklady pro kvalitní a trvalé vztahy s druhými lidmi? Umíte je vytvářet a dokážete si druhé udržet?


Test profesní orientace
Na jakou školu nebo práci se hodíte? S jakou profesí ladí vaše osobnost?


Test výkonu a motivace
Snažíte se, ale výsledky se nedostavují? Co vám brání v úspěchu a výkonu?


Test paměti
Jak funguje vaše paměť? Jak dobří jste v zapamatování a vybavení?


Test mentální výkonnosti
Myslí vám to pružně, rychle a bezchybně? Neselháváte v pozornosti? Necháte se snadno rozhodit?


Základní test osobnosti
Jaký je základ vaší osobnosti? O co se můžete opřít a co vám naopak komplikuje život?
 
 

© psychoweb.cz 2009-2017 Všechna práva vyhrazena. Jakékoli kopírování, další zveřejňování a šíření jakýchkoli textů, obrázků, fotografií, zdrojových kódů nebo jiných částí webu je bez písemného souhlasu zakázáno. Kontakt | Reklama | Podmínky použití | Seznam literatury      

Doporučujeme weby: Partneři | Deprese | Schizofrenie | Sebevražda | Psychotesty | Angličtina | Hypnóza | Test paměti a IQ v akci | Psychologie barev | Syndrom vyhoření | Psychotesty pro řidiče |
Psychotesty k policii | Psychologie - poradna | Nevěra | Seznam psychologů | Relaxace ke stažení | Testy a psychotesty | Test partnerského vztahu | Jak se zbavit úzkosti a deprese | Kurzy psychologie online | Psychoterapie | Přijímačky na psychologii | SEO webu sledují SEO nástroje.cz |